תנאים וסודיות


ביטויים ספציפיים המשמשים בתנאי שימוש אלה:

BA-HIT.COM או האתר” הוא אתר האינטרנט שעבורו מוגדרות תנאי שימוש אלה ותנאיה.

האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתנאים הללו ובתנאי שימוש אלה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, אם הוא מבין שהוא מתאים, יוסיף הודעה על שינויים בתנאי השימוש באתר האינטרנט שלה.

שירותים” משמעו כל שימוש בהזנות RSS ו/או תוכניות ו/או טכנולוגיות ו/או הורדות מ- Ba-Hit.com.

משתמש או לקוח ” פירושו כל אדם שהשתמש בהזנת RSS ו/או בתוכנית ו/או בטכנולוגיה ו/או הורדת משהו מ-Ba-Hit.com. כל עוד הוא ממשיך להשתמש באתר, זה מצביע על זה שהוא מקבל את השינויים המפורשת בתנאי השימוש המפורטים באתר.

נושא

בהתאם למה שנאמר בתנאי השימוש, המשתמש מקבל מהאתר רישיון הניתן לביטול, ללא בלעדיות, אשר לא ניתן לעצור או להעביר, לפרסם באתר הלקוח ו/או על המחשב הפרטי שלו ו/או מידע, ו/או קישורים פעילים, ו/או קישורים קידום שנבחרו על ידו כאשר הוא ביקש אותם מהאתר.

התנאי היחיד הוא ששום דבר בין נתוני השרותים אינו משתנים, נמחקים, או מתוקנים. לאתר יש את הזכות מהותית בכל עת וללא צורך במתן סיבה, להשעות, להגביל ואף לבטל ללקוח את הגישה שלו לשירותים או לחלק מהם. יש לו גם את הזכות המהותית לבצע שינויים כלשהם, ללקוח אין זכות להתנגד לו.

זכויות יוצרים

שירותי האתר מוגנים לחלוטין על ידי חוקים צרפתיים ואמנות בינלאומיות לגבי זכויות יוצרים:

 1. בין אם מדובר בזכויות קניין, בשירותים עצמם, כותרות, זכויות יוצרים וכל מקרה קניין רוחני לתועלת, כמו גם כל שכפול או עותק של הטבות אלה, הם עדיין נשארים הרכוש הבלעדי של Ba-Hit.com.
 2. במקרה שהאתר מציע טכנולוגיות או תוכניות אחרות הקשורות לשירותים, הן ייחשבו גם לרכוש הבלעדי של האתר וללקוח אין זכויות אליהן, הן לא היו מוצעות ברישיון או נמכרו.
 3. כל זכות הנובע מהשירותים שבגינם האתר לא נתן הרשאה בכתב ובמפורש למשתמש (כאמור בסעיף 1) נותרת בבעלותה הבלעדית של Ba-Hit.com.

המשתמש ואחריותו

האחריות של הלקוח המבקש להשתמש בשירותי האתר הינה כדלקמן:

 • המשתמש לא ישנה, ​​לא יוסיף ולא יפורם שום דבר לשירות כלשהו שהורד כאשר הוא מוצג באתר המשתמש, למעט במקרה בו האמור קיבל אישור מראש ובכתב מאת Ba-Hit.com.
 • הוא מתחייב לציית לחוקי האתר כמפורט בתנאי שימוש והגבלות אלה, כמו גם לכל הגבלה או שינוי היכול להידרש על ידי האתר לאחר מכן, בנוגע להצגה, העסקה או חלוקת הטבות על ידי המשתמש.
 • הוא מתחייב לספק, במידת הצורך לבקשת האתר, תמלול מלא של כל הפרטים ומידע אחר הנוגע לתנאי השימוש.
 • המשתמש מתחייב לא לארכוב שירותים כלשהם כך ששום לקוח אחר לא יוכל להשתמש בהם לאחר שהוסרו מאתר האינטרנט שלו.
 • הלקוח יאשר הצגת הקישורים שנמצאים בשירותים וכן הפנייתם ​​לאתר עצמו ולכל דפיו.
 • המשתמש יציג באופן ברור וגלוי באתר שלו כי Ba-Hit.com הוא זה המספק את כל השירותים וכי אלה הם כולם רכושו הבלעדי של האתר בעל זכויות היוצרים.
 • למעט במקרא שיש לו אישור בכתב מאת האתר, הלקוח לא רשאי בשום מקרה, לא במישרין ולא בעקיפין:
 • להשתמש בשירותים בכל אתר המקושר באופן ישיר או עקיף לפורנוגרפיה, עירום, מגונה או כל אמצעי אחר לניצול ילדים, קטינים, וכן בכל אתר הקשור באופן ישיר או עקיף לפעולות בלתי חוקיות שעלולות לגרום לנזק גופני או לפגוע באדם או בקבוצת אנשים, כמו גם להשתמש בהן לצורך פגיעה, בצורה מגונה, מתעתעת, מכפישה או שיכולה לגרום או להזיק להגנה, לכבוד עצמי או לפרטיותם של אדם אחד או יותר.
 • הוא מתחייב לא להסתיר, למחוק או להוריד משירותים את ההערות על רכוש, אשראי, זכויות יוצרים ותאריכים, אותה התחייבות תקפה גם לסגנון, גודל, מקום, צבעים של הפונטים וכל דבר אחר שהוא בבעלות הבלעדית של האתר.
 • הוא מתחייב לא להעתיק, לשכפל, לשנות, לתרגם, להעביר, לתקשר או לפרסם בכל דרך שהיא את כל השירותים או חלקם, הוא גם מתחייב להציג תמיד ולא למחוק את הקישור / י של הקידום שהם חלק מהשירותים.
 • הוא מתחייב לא להעביר או לשכור בדרך כלשהי, את הזכויות לשירותים, לטווח קצר או ארוך.
 • הוא מתחייב שלא לפרסם באתר שלו דבר שיכול להעיד שאדם אחר חוץ מ- Ba-Hit.com הוא זה שמציע ומפיץ את השירותים באתר שלו, לא לוגו ולא שם של סוחר או מותג כלשהו של אדם אחר העלול להטעות האתר.

Ba-Hit.com אינה אחראית בשום דרך לפעולות של הלקוח שיש לו קשר כלשהו עם שירותיו. במידה והאתר יגלה דבר הונאה, בלתי חוקי, מטעה או אסור בדרך אחרת, הוא יראה בכך סיבה לסיום הסכמתו ותנאי השימוש שלו עם המשתמש.

במידה והאתר יגלה דבר הונאה, בלתי חוקי, מטעה או אסור בדרך אחרת, הוא יראה בכך סיבה לסיום הסכמתו ותנאי השימוש שלו עם המשתמש. ללקוח אסור להסתיר את זהותו, לבלבל או למנוע את תפקודם התקין של השירותים. אם היא משתמש בשירותים למשהו שהוא מחוץ למוסכם ברישיון המוצג בתנאי השימוש הכלליים, אם זה מיועד לפיראטיות, להטעיה, לשקר, לזיוף, על השימוש בתסריטים, בפרסום, בשינויים, בשימוש ברובוטים בכל חלק מהשירותים, תהיה לאתר הזכות להחליט ולהשתמש בכל האמצעים המתאימים שבהם הוא רוצה להשתמש לסנקציה.

חריגה לאחריות

על פי הצהרתה Ba-Hit.com ערב ומאשר שהיא הבעלים היחידים של השירותים שהיא מעניקה ללקוח עם רשות להציג אותם באתר שלו. הוא הבעלים הבלעדיים של הקניין הרוחני, הסימן המסחרי, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בשירותים אלה, כולל הפצה תעשייתית בתנאים הכלליים והשימוש המצוינים כאן.

עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח בשום דרך את הפעילות החלקה של השירותים, ולא את פעולתם ללא תקלות או הפרעות.

אחריות מוגבלות של BA-HIT.COM

Ba-Hit.com מצהיר כי אין לה כל אחריות על האותנטיות, האמינות או הסבירות של המידע שפורסם אודות השירותים.

לא ניתן לייחס נזק כל שהוא לאתר או לשותפיה, ואין להם שום אחריות אם נגרם נזק, בין אם ישיר או עקיף, כתוצאה של תקלות, ליקויים או גורמים אחרים לעיכובים בחשיפת מידע. מובן שהמידע שפורסם בנוגע להטבות הוא רק כמידע. פריטים אלה אינם יכולים להיחשב להוראות או לעצות עבור כל אחד לקנות או להשקיע משהו. הלקוח לוקח על עצמו להשתמש באלמנטים של השירותים על הסיכון שלו בלבד.

שימוש בהיפר-קישורים

כל אתר שרוצה לעשות זאת עשוי לקבל אישור מ- Ba-Hit.com לפרסם בדפי האתר שלו קישור אחד או יותר לכתובת של www.ba-hit.com, הוא פשוט צריך לפנות למנהל של האתר מראש על מנת לעמוד בסעיף 3 בקשר לאתרים הפורנוגרפים או הלא חוקיים.

כמובן, הקישור או הקישורים הנדונים יהיו כפופים לחוקים שבתוקף. לאתר יש את הזכות לעצור, לקטוע או לאסור את הקישורים הללו בכל עת, מבלי להודיע לאיש מראש וללא הצורך למסור מידע בנוגע לסיבת החלטתו. לאתר או לאדם שהגישו את הקישור או הקישורים יהיו יומיים כדי להסיר את הקישור או הקישורים הללו.

שיקוף או העתקה אסורים בהחלט על הלקוח, יתר על כן, כל פרסום באתר Ba-Hit.com על ידי אדם אחר תחת קישור היפר-טקסט אחר חייב להיות בעל אישור מפורש בכתב מהאתר לפני שניתן לפרסם אותו.

מידע כללי

התנאים המתוארים במסמך זה הם למעשה הסכם רישיון כולל בין הצדדים המעורבים.

כל אישור, צו, הכרזה או חוזה מראש מבוטלים אוטומטית ומוחלפים בהסכם הנוכחי. במידה ולא ניתן ליישם כל דבר בתנאים וההגבלות מסיבה כלשהי, יבוצעו שינויים בכדי לפתור את הבעיה. כאמור, תנאי השימוש הכלליים הם בתחום השיפוט והחוקים הצרפתים וכל בעיה תוסדר בבתי המשפט בבירה.

כל חיבור לשירותים, לאינטרנט או לשירות או רשת מקוונת אחרת, כל עלות או בקשה לחיבור כזה אינם באחריות Ba-Hit.com.

הלקוח מאשר כי השיג היתר חוקי לשימוש בשירותים.

במקרה שהמשתמש הוא אדם פרטי, הוא גם מאשר שהוא מעל גיל 18. כל פסקה בתנאים כלליים אלה אינה תלויה באחרים ובשום מקרה אין הסדר התנאים הכלליים כקשר בין עובד למעביד, וגם לא כחברה, חברה בת, זיכיון, או כל סוג אחר של ייצוג מסחרי.